Ceturtdiena, 2024. gada 18. jūlijs

Vārda diena: Rozālija, Roze

Latvijas Sabiedriskie Mediji

Izdevumi

Latvijas Radio gada pārskats - 2010

LATVIJAS RADIO GADA PĀRSKATS - 2010

Sabiedrības nosaukums „Latvijas Radio”
Sabiedrības juridiskais statuss Valsts bezpeļņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību līdz 2010.gada 9.septembrim
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību no 2010.gada 10.septembra
Vienotais reģistrācijas numurs, vieta un datums 40003080614, Rīga, 2010. gada 10. septembris
Adrese (juridiskā un pasta) Doma laukums 8,  Rīga
LV - 1505
Valdes locekļi:  
Ģenerāldirektors valdes priekšsēdētājs Dzintris Kolāts
Valdes loceklis Dzintris Kolāts
Ģenerāldirektora vietniece- juridiskā dienesta vadītāja Sandra Ķirse
Ģenerāldirektora vietnieks - finanšu direktors Juris Gavars
Latvijas Radio 1 direktore Inese Matjušonoka
Ziņu dienesta vadītājs Jānis Siksnis
Latvijas Radio 3 direktore Gunda Vaivode
Latvijas Radio 4 direktore Ilona Madesova
Raidījumu ierakstu daļas vadītājs Guntars Plūcis
Latvijas radio 1 programmu vadītājs Aidis Tomsons
Latvijas Radio Ziņu dienesta vadītājs-redaktors Lauris Zvejnieks
Revidents SIA „Dzilve” LZRA licence Nr.117 LV50102034211 Progresa iela 27-1 Rīga, LV1067 Latvija
Velta Dziļuma

FINANŠU PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējuma  un ieņēmumu  pārsniegums pār izdevumiem aprēķins par 2010. gadu

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS Piezīmes numurs 2010
LVL
2009
LVL
1.01.-31.12. t.sk. 10.09.2010.-31.12.2010. t.sk. 1.01.2010.-9.09.2010.
Neto apgrozījums 2 4772371 1518211 3254160 5838980
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 3 -4451971 -1469886 -2982085 -4907326
Bruto peļņa vai zaudējumi   320400 48325 272075 931654
Pārdošanas izmaksas 4 -30125 -21027 -9098 -34568
Administrācijas izmaksas 5 -185550 -67773 -117777 -217634
Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi 6 110587 32020 78567 168089
Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas 7 -1780 -740 -1040 -11675
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 8 2105 1911 194 145
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 9 -2 -2 - -2998
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi un ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem pirms nodokļiem   215635 -7286 222921 833013
Pārējie nodokļi 10 -4290 -1323 -2967 -3201
Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis 11 - -    
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi un ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem   211345 -8609 219954 829812

2011.gada 21.jūnijā FINANŠU PĀRSKATS

Bilance 2010.gada 31.decembrī

Aktīvs Piezīmes numurs 31.12.2010
LVL
31.12.2009
LVL
1. Ilgtermiņa ieguldījumi      
I. Nemateriālie ieguldījumi      
Citi nemateriālie ieguldījumi.   863839 815139
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem.   536 10398
Nemateriālie ieguldījumi kopā 12 864375 825537
II. Pamatlīdzekļi      
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi   3600000 479714
Iekārtas un mašīnas   317682 424575
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs   83490 95639
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas   1110 2085
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem   72275  
Pamatlīdzekļi kopā 13 4074557 1002013
III. Ilgtermiņa finansu ieguldījumi:      
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi   1500 1500
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi kopā 14 1500 1500
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā   4940432 1829050
2. Apgrozāmie līdzekļi      
I. Krājumi      
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli   6120 10442
Avansa maksājumi par precēm   71 1538
Krājumi kopā   6191 11980
II. Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi   0 64280
III. Debitori      
Pircēju un pasūtītāju parādi 15 52214 29258
Citi debitori 16 2984 6217
Nākamo periodu izmaksas 17 70147 18529
Uzkrātie ieņēmumi   1829 1586
Debitori kopā   127174 55590
       IV. Naudas līdzekļi 18 185695 60046
Apgrozāmie līdzekļi kopā   319060 191896
Aktīvu kopsumma   5259492 2020946

FINANŠU PĀRSKATS Bilance 2010.gada 31.decembrī

Pasīvs Piezīmes numurs 31.12.2010
LVL
31.12.2009
LVL
1. Pašu kapitāls      
Akciju vai daļu kapitāls, pamatkapitāls 19 579592 579592
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 20 3584956 460772
Rezerves:      
a) pārējās rezerves 21 270814 342171
Nesadalītais ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem:      
a) iepriekšējo gadu nesadalītais ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem   283014 -553683
b) pārskata gada nesadalītais ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem 22 219954 829812
c)pārskata gada zaudējumi   -8609 -
Pašu kapitāls kopā   4929721 1658664
3. Kreditori      
II. Īstermiņa parādi      
No pircējiem saņemtie avansi   10883 12654
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem   117331 117282
Uzkrātās saistības 23 85293 115579
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas  25 51853 71956
Pārējie kreditori   50132 33984
Nākamo periodu ieņēmumi 24 14279 10827
Atliktā uzņēmuma ienākuma nodokļa saistības 11 - -
Īstermiņa parādi kopā   329771 362282
Kreditori kopā   329771 362282
Pasīvu kopsumma   5259492 2020946